REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

Na lata 2014-2020 Unia Europejska w ramach RPO przyznała 16 województwom w Polsce kwotę ponad 31 mld euro. Fundusze unijne przeznaczone dla poszczególnych regionów to idealne rozwiązanie na polepszenie gospodarczego standardu każdego z województw. Jest to możliwe m. in. dzięki realizowaniu projektów badawczo-rozwojowych, będących dla UE priorytetem doprowadzającym do stwarzania szeroko pojętych innowacji.

Zróżnicowana pula środków unijnych wynika z ogólnego potencjału danego regionu oraz jego potrzeb rozwojowych – największe środki do zagospodarowania w kontekście projektów badawczych ma województwo śląskie, które przeznaczy ponad 176 mln euro w ramach działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”. Natomiast w województwie małopolskim około 160 mln euro przeznaczonych na prace badawczo-rozwojowe zostanie rozdysponowane pomiędzy trzy konkursy: 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3.

Aby dowiedzieć się więcej na temat badawczo-rozwojowych konkursów unijnych, poniżej przedstawiamy ich krótki opis w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Na małopolski program unijny w latach 2014-2020 przypada pula środków wynosząca ponad 2,8 mld euro, z czego konkursem badawczym o największej alokacji jest działanie 1.2.1„Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” (100 mln euro). W konkursie będą mogli wziąć udział mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, chcący m.in. przeprowadzić badania przemysłowe i prace rozwojowe potrzebne do wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Innym konkursem B+R, któremu przypadła z kolei pula 40 mln euro to 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”. W tym konkursie dotacje będą mogli otrzymać przedsiębiorcy chcący stworzyć i doposażyć laboratoria bądź wesprzeć działy badawczo-rozwojowe w swojej firmie. W ramach konkursu 1.2.3 „Bony na innowacje” małopolskie MŚP będą mogły otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w formie bonu na innowacje.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat realizowanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Małopolski, to zapraszamy do zapoznania się z naszym dedykowanym serwisem: http://www.rpomalopolskie.pl/

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Spośród wszystkich regionów Polski województwo śląskie otrzymało największą pulę środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego stanowiącą ponad 3,4 mld euro. Ogromna część z tej kwoty przypada na działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, w którym przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw i spółki celowe będą mogły otrzymać fundusze na stworzenie bądź rozwój działu badawczo-rozwojowego swojego przedsiębiorstwa oraz na szeroko pojęte prace B+R. Kwota przeznaczona na wsparcie w ramach ww. działania wynosi ponad 176 mln euro.

Więcej na temat realizowanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego znajdą Państwo na naszym dedykowanym serwisie: www.rposlaskie.pl

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Opolszczyzna również może się pochwalić zwiększeniem puli otrzymanych środków w porównaniu do lat poprzednich. W tym regionie kwota 945 mln euro ma zapewnić wsparcie dla firm, które z własnych portfeli przeznaczają środki na badania, innowacje oraz stworzenie ulepszonych produktów i nowych usług. Wsparcie ma zostać również zapewnione uczelniom i instytucjom prowadzącym naukowe badania, których obecność zwiększa stopień innowacyjności przedsiębiorstw. Przykładem działań wpisujących się w powyższe plany jest działanie 1.1 „Innowacje w przedsiębiorstwach”, które współfinansuje m.in. rozbudowę lub budowę zaplecza B+R, jak również zakup jego wyposażenia oraz „proces od pomysłu do rynku”, czyli proces zaczynający się od stworzenia innowacji, a kończący się jej wdrożeniem. Zaś w przypadku uczelni wyższych, jednostek naukowych i przedsiębiorców będących ich partnerem, które chcą zainwestować w infrastrukturę oraz wyposażenie B+R jest możliwość startu w konkursie 1.2 „Infrastruktura B+R”, który dysponuje łącznie pulą 12 mln euro.

Więcej na temat realizowanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Opolszczyzny znajdą Państwo na naszym dedykowanym serwisie: www.rpoopolskie.pl

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Na Podkarpaciu działania w ramach RPO będą skupiały się w głównej mierze na trzech rozwojowych aspektach: przejściu na gospodarkę niskoemisyjną, wsparciu przedsiębiorczości regionu, a także rozwoju szeroko pojętej innowacji. W dalszym ciągu wspierane będą prowadzone na uczelniach projekty badawcze, a także - te realizowane we współpracy z sektorami prywatnymi, których wymiar traktowany jest jako współpraca nauki z przemysłem. Szczególnym działaniem, które z puli 2,1 mld euro, otrzymało aż 85 mln euro jest działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, w którym mikro-, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotacje w ramach trzech typów projektów, czyli: bonów na innowacje, prac badawczo-rozwojowych i infrastruktury badawczej. Bony będą przeznaczone na zakup usług naukowo-badawczych bądź doradczych w celu doprowadzenia procesu badawczego do sporządzenia studium wykonalności. Drugi typ skupiony jest na doprowadzeniu do pierwszej produkcji i wdrożeniu wyników prac B+R, natomiast trzecia z możliwości zakłada stworzenie oraz wyposażenie centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Więcej na temat realizowanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego znajdą Państwo na naszym dedykowanym serwisie: www.rpopodkarpackie.pl

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Regionalny Program Województwa Świętokrzyskiego przyniesie w latach 2014-2020 ogromne zmiany na stopie wzmocnienia innowacyjności przedsiębiorstw oraz ekonomicznego potencjału. Wieloaspektowy rozwój województwa świętokrzyskiego możliwy będzie dzięki funduszom przeznaczonym samorządowi województwa, których kwota wynosi ponad 1,3 mld euro. Działaniem wspomagającym przedsiębiorców zainteresowanych realizacją badań i prac rozwojowych, chcących otrzymać dotację m.in. na przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych lub wdrożenie czy zakup wyników prac B+R, jest działanie 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości”. W konkursie mogą wziąć udział nie tylko MŚP, ale również dopuszczone zostaną duże przedsiębiorstwa spełniające określone warunki.

Więcej na temat tego i innych realizowanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Świętokrzyskiego znajdą Państwo na naszym dedykowanym serwisie: www.rposwietokrzyskie.pl

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Lubelszczyźnie na lata 2014-2020 została przyznana kwota ponad 2,2 mld euro. Zainteresowanym uruchomieniem pierwszej produkcji bądź stworzeniem nowych produktów, procesów lub usług polecamy skupić się na działaniu 1.2 „Badania celowe”, dla którego została przeznaczona pula 39,7 mln euro. Innym ciekawym działaniem wspierającym przedsiębiorstwa dążące do rozwoju poprzez stworzenie nowego zaplecza badawczo-rozwojowego jest działanie 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”, któremu została przyznana pula ponad 37 mln euro. 

Więcej na temat realizowanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Lubelskiego znajdą Państwo na naszym dedykowanym serwisie: www.rpolubelskie.pl